Dotazy návštěvníků jsou s ohledem na jejich tématické zaměření směřovány na relevantní odbornost zastoupenou našimi spolupracovníky.

Ing. Marek Bozenhard Inspektor jaderné bezpečnosti, Státní úřad jaderné bezpečnosti.
Oblast expertízy: Provoz jaderných elektráren, bezpečnostní systémy, jaderné palivo
Ing. Dana Drábová, PhD. Předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Absolventka FJFI-ČVUT v Praze v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření.
Oblasti expertízy: jaderná bezpečnost, provoz jaderných elektráren, limity a podmínky provozu, ochrana před školdivými účinky ionizujícícho záření.
Mgr. Barbora Havránková Inspektorka radiační ochrany SÚJB. Absolventka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty zdravotně sociální v oboru Krizová radiobiologie a toxikologie.
Oblasti expertízy: hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření, koordinace spolupráce Ministerstvem zemědělství ČR, kontaktní osoba SÚJB pro RASFF v ČR.
Ing. Miroslav Hrehor Vědecký tajemník ve společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež.
Absolvent FJFI-ČVUT v Praze oboru Jaderné reaktory.
Oblast expertízy: jaderná bezpečnost, bezpečností rezervy jaderného paliva, legislativa a výkon státního dozoru.
Ing. Jiří Hůlka Náměstek pro výzkum a vývoj ve společnosti Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), Absolvent FJFI-ČVUT v Praze.
Oblasti expertízy: havárie jaderných zařízení, přírodní ozáření, ochrana před škodlivými účinky ionizujícího záření.
Ing. Aleš John, MBA Generální ředitel společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež, mnohaletý ředitel JE Dukovany.
Absolvent Fakulty elektrotechnické na VUT v Brně a FF UK Bratislava, Oblasti expertízy: bezpečnost jaderných zařízení, rovněž se zaměřením na ekologii jaderných zařízení, management jaderných zařízení.
Ing. Vlastimil Juřiček Vedoucí oddělení provozní reaktorové fyziky na reaktoru LR-0, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Vystudoval teorii a techniku jaderných reaktorů, specializuje se na dynamiku, řízení a provozní režimy reaktorů.
Ing. Zdeněk Kříž Vědecký sekretář a tiskový mluvčí UJV Řež.
Expert v oblasti jaderné bezpečnosti a dozoru nad ní.
Ing. Jan Kysela, CSc. Ředitel sekce Výzkumné reaktory ve společnosti Centrum výzkumu Řež.
Absolvent Fakulty anorganické chemie VŠCHT v Praze.
Oblasti expertízy: zvyužití výzkumného reaktoru LVR-15 pro ozařovací experimenty v oblasti zkoušek materiálů, vodních režimů, základního výzkumu a zdravotnictví.
Ing.Irena Malátová,CSc Vědecká pracovnice ve společnosti SÚRO, absolventka FJFI-ČVUT v Praze.
Oblast expertízy: radiační ochrana, zejména vnitřní ozáření, monitorování prostředí a výpustí z jaderných elektráren.
Ing. Jozef Mišák, CSc. Ředitel pro strategii Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s.
Pracuje více jak 40 let praxe v jaderné energetice, především v hodnocení jaderné bezpečnosti, bývalý předseda Úřadu jaderného dozoru SR.
Dlouhodobě zaměřen na rozvoj metod hodnocení jaderné bezpečnosti a na hodnocení súladu projektů JE s národní legislativou a mezinárodními standardy.
Ing. Evžen Novák, MBA Absolvent FEL na ČVUT v Praze v oboru mikroelektronika.
Vědeckotechnický pracovník ve společnosti Centrum výzkumu Řež.
Oblasti expertízy: Spektrometrie směsných polí neutronů a gama záření, jaderná elektronika.
Ing. Karla Petrová Náměstkyně předsedkyně SÚJB pro radiační ochranu.
Absolventka FJFI-ČVUT v Praze.
Oblasti expertízy: radiační ochrana, legislativa, dozimetrie, hodnocení a usměrňování ozáření.
Ing. Zdeněk Prouza, CSc. Absolvent Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, poradce ředitele SÚRO, v.v.i. Praha.
Oblast expertízy: radiační ochrana a havarijní připravenost.
Ing. Martin Ruščák, CSc. MBA Ředitel Centra výzkumu Řež.
Absolvent FJFI-ČVUT v Praze, odborné zaměřen na problematiku spolehlivosti materiálů a komponent, životnosti komponent v korozním prostředí a řízení výzkumu pro bezpečný provoz jaderných zařízení.
Ing. Jiří Rychecký Vedoucí provozu reaktoru LVR-15 v Centru výzkumu Řež s.r.o.
Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, v ÚJV od roku 1983 jako operátor a vedoucí směny výzkumného reaktoru, od roku 1994 vedoucí provozu a manažer palivového cyklu.
Ing. Čeněk Svoboda, CSc. Vedoucí provozu reaktoru LR-0 v Centru Výzkumu Řež, s.r.o.
Absolvent Fakulty technické a jaderné fyziky (nyní FJFI-ČVUT v Praze), v ÚJV od 1960 jako experimentální fyzik, později vedoucí Vědeckého vedení spouštění JE Temelín.
Ing. Ivan Tinka, CSc. Vedoucí projektant v ÚJV Řež, divize Energoprojekt Praha.
Expert v oblastech jaderná bezpečnost, bezpečnostní analýzy, reaktorová fyzika.
Absolvent Fakulty technické a jaderné fyziky.
Ing. Ivo Váša, CSc. Víceprezident pro výzkum a vývoj ÚJV Řež a.s.
Absolvent FJFI-ČVUT v Praze v oboru jaderné reaktory.
Oblast expertízy: jaderná bezpečnost a diagnostika jaderných elektráren.
Ing. Jiří Veselý Ředitel odboru hodnocení jaderné bezpečnosti SÚJB, předseda Státní zkušební komise.
Oblasti expertízy: jaderná bezpečnost včetně personálu, provoz jaderných elektráren, režimy, Limity a Podmínky provozu.
Člen mezinárodního projektu EU „Podpora managementu dozoru“.
Ing. Jiří Žďárek, CSc. Vícepresident pro rozvoj podnikání, ÚJV Řež.
Expert v oblastech integrita systémů a komponent a vlastnosti konstrukčních materiálů. Absolvent FJFI ČVUT.