‘Ostatní’ (Kategorie)

Mystifikace společnosti

Kpříspěvku Neostré obrázky, Út, 12/04/2011
Pane Svoboda, pan Martin měl zřejmě namysli údaje o hodnotách dávkového příkonu na převzatých obrázcích, které jsou opravdu hůře čitelné.
Osobně si nemyslím, že máte snahu něco zatajovat, ale lidé mají přirozenou nedůvěru po zkušenostech s informovaností stran oficiálních míst při dřívějších jaderných haváriích. Například z oficiálního odhadu sovětského akademika Legasova pověřeného vypracováním podrobné zprávy o jaderné havárii v Černobylu pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, kdy odhadoval v následujících letech v důsledku černobylské havárie 40.000 případů rakoviny, redukovala sama agentura tento odhad na pouhých 4.000 případů rakoviny. Přičemž je všeobecně známo, že číslo 40.000 je velmi konzervativní a jen v Minsku bylo v letech 1986-2002 operováno 1152 dětí s rakovinou štítné žlázy.
Podobně je tomu s falšováním statistik pacientů vesnic v povodí řeky Teča, která je kontaminována radioaktivním materiálem po havárii Kyštym 1957 v závodě Majak na zpracování radioaktivního u města Ozersk. Např. ve vesnice Muslyumovo, která se nachází těsně za 40km trvale evakuovanou zónou v povodí Teči a nebyla srovnána se zemí jako ostatní vesnice blíže k vodní nádrži Majaku, dochází k extrémnímu nárůstu zdravotních komplikací obyvatel (vrozené deformace, rakovina, leukemie) a přitom zdravotnické zařízení, kde se tito obyvatelé léčí, má nařízeny statistické limity (jak přiznala sama lékařka) pro diagnostiku nemocí způsobenými pozdními účinky ionizujícího záření. Vzhledem k tomu, že v minulosti stran oficiálních míst docházelo často k bagatelizaci následků jaderných havárií, je nedůvěra tazatelů zde zcela oprávněná a věřím, že tento server pomůže získat důvěru a pocit nestrannosti v oficiální orgány dozírající na jadernou bezpečnost v ČR.
(Pavel Bártek – 13.4.2011)


Co se týče agenturní redukce odhadu důsledků: Konzervativnost odhadu 40000 výskytů rakoviny spočívá právě v tom, že je to MAXIMÁLNÍ odhad, který byl posléze zpřesňován, neboli míra konzervativismu se přesnějšími odhady snižovala směrem k reálnějších hodnotám. Toto je obecný přístup v inženýrské praxi, i v jaderné energetice. Předem nelze vše znát přesně, takže se dělají kvalifikované odhady s dostatečnou mírou konzervativismu, které se poté na základě dalších zkušeností zpřesňují. Je bohužel smutnou skutečností, že je to často veřejností vykládáno jako úmyslná mystifikace, počet úmrtí v důsledku Černobylu je toho zářným příkladem.
(Ing. Vlastimil Juříček – CV Řež)

Částice CRUD

Mohou se atmosférou dostat na území Č.R. tzv. vysoce aktivní mikroskopické částice technologických celků – CRUD?
(carslen – 8.4.2011)


Pokud pod CRUD myslíte ‚Chalk River Unidentified Depositsˇ, což jsou usazeniny aktivačních produkrů, které mohou být vysoce aktivní, tak takovéto částice se k nám nemohou dostat. Ve Fukušimě nešlo o výbuch, takže se takovéto částice pravděpodobně nedostaly ani ven z jaderné elektrárny. Do ovzduší se dostaly převážně těkavé radioizotopy, Na velké vzdálenosti se vzdušným transportem dostávají částice malé.
(Ing. I. Malátová – SÚRO)

Co je to Sievert

Dobrý den, mohli byste prosím laicky vysvětlit, co je jednotka Sievert? Co přesně měří/udává? A jak je dávána do vztahu s časem?
Např. Když zaměstnanci Fukušimy mohou obdržet max. roční dávku 250 miliSv? Jak to chápat? Znamená to, že jeden den obdrží např. 50 miliSv, další den 10 miliSv a jednotlivé dávky se sčítají až dojde hranice 250 miliSv a pak musí zhruba na rok vzdálit, aby již nepřesáhl stanovenou roční hranici?
A může být hranice 250 miliSv podle vážnosti situace navýšena? Existuje nějaká maximální hranice pro pracovníky JE?
(Nina K – 5.4.2011)


Působení ionizujícího záření obecně na neživou i živou hmotu se zejména realizuje přenosem a absorbováním (pohlcením) energie v této hmotě. Pro hodnocení ozáření člověka ionizujícím zářením se používá veličina efektivní dávka. K této veličině se vztahuje speciální jednotka, která se jmenuje po známém fyzikovi Sievert (čti „ sívrt“) se značkou Sv, často se v praxi používají menší násobky této jednotky mSv (miliSievert – což je jedna tisícina Sievertu) nebo μSv ( mikro Sievert což je jedna milióntina Sievertu). Při stanovení efektivní dávky se vychází z absorbované dávky (tedy té energie předané ionizujícím zářením hmotě). Pokud u absorbované dávky zohledníme typ záření, kterému byl organismus vystaven a způsob ozáření jednotlivých orgánů a tkání, při kterém zohledňujeme určitým způsobem riziko vzniku rakoviny u těchto orgánů a tkání, získáme uvedenou efektivní dávku.
Efektivní dávka je veličinou používanou speciálně pro plánování radiační ochrany obyvatelstva a pracovníků. Slouží nám zejména k tomu, abychom byli schopni velikost ozáření člověka kvantifikovat nejen fyzikálně, ale již se zohledněním rizika možných účinků tohoto ozáření.
Efektivní dávka se tedy používá také pro stanovení limitů ozáření pracovníků a obyvatelstva. Pro pracovníky je nyní stanoven limit 100 mSv za pět po sobě jdoucích kalendářních let s tím, že nesmí být překročeno 50mSv za rok. Čerpání limitu může být realizováno tak, jak popisujete. Nicméně při plánované expozici kdy je vše pod kontrolou by k jeho dosažení nebo překročení nemělo dojít – to potom něco není v pořádku. V případě havarijní situace jsou tyto hodnoty „povoleného“ ozáření vyšší. V naší legislativě je stanoveno, že nesmí být překročeno 200mSv nicméně s dovětkem pokud se nejedná o záchrany životů nebo zabránění rozvoje radiační mimořádné situace s rozsáhlými důsledky. Z toho je patrné, že opravdu regulace ozáření v případě havárií jako je ta ve Fukušimě, nepodléhá striktně a priori stanoveným limitům, ale řeší se podle vývoje situace. Tak jak to v radiační ochraně bývá, zvažují se přínosy a náklady zvažovaných postupů a opatření. Hodnota 250mSv může tedy být ještě přehodnocena – jako taková přijatelná mez uváděna i v mezinárodních doporučeních je hodnota 500mSv pro havarijní ozáření zasahujících osob. V každém případě musí toto ozáření být realizováno pouze se souhlasem dotčené osoby, která musí být seznámena s rizikem z tohoto ozáření vyplývajícím. Pokud velikost ozáření překročí limitní hodnoty musí být dotyčný pracovník pod lékařským dohledem a lékař stanoví další postup a režim pro tohoto pracovníka.
(Ing. Karla Petrová – SÚJB)

Skladování vyhořelého paliva na reaktorech 2

Dobrý den, prosím o informaci, kde jsou v elektrárně Fukušima umístěny sklady vyhořelého paliva? Na internetu koluje informace, že v prostoru nad reaktorem, což považuji za nesmysl. Děkuji za odpověď.
(Edita Bartošová – 11.4.2011)

Dobrý den, kolik tyčí bylo ve skladu vyhořelého paliva v době než došlo k výbuchu reaktoru? (Edita Bartošová – 11.4.2011)


Bohužel je tomu tak. Na titulní stránce tohoto webu vpravo nahoře si klikněte na popis elektrárny a sama uvidíte. Neptejte se proč, také se tomu divím.

Je mi líto, přesně nevím. Dovoluji si pouze tipovat, že do sta tun.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Neostré obrázky

Dobrý den, mám dotaz, proč v informacích o naměřených hodnotách radiace máte přiloženy obrázky, ze kterých to nejde vyčíst (rozmazané, nečitelné. Obdobně fotografie z místa nehody jsou rozmazané, nedetailní. Skrýváte snad něco, co by lidé neměli vědět?
(Martin – 6.4.2011)


Co se týče dávky na území kolem Fukušimy, doporučuji Vám adresu jaif.or.jp. Tam je uvedena řada průběžných informací včetně hodnot radiace z okolí. Pokud se Vám čáry zdají neostré, je to proto, že se skládají z naměřených bodů, jejich rozptyl je dán statistickou odchylkou měření. Pokud nás podezíráte, že něco skrýváme, mohl byste mi sdělit, pročv ůbec tento server provozujeme. Snažíme se odpovídat podle svých znalostí a získaných informací. Na kvalitní fotografie z místa nehody si asi budeme muset počkat, mají tam teď jiné starosti.
(Ing. Čeněk Svoboda, CSc. – CV Řež)

Dobrovolník ve Fukušimě

Dobrý den. Četl jsem, že je možné jet do Fukušimi jako dobrovolník. Měl by jsem o toto zájem, co pro to mám udělat?
(Martin – 5.4.2011)


Dobrý den. Naše republika má na bázi dobrovolnosti databázi expertů, kterou řídí Generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Pokud jsou jiné možnosti, odhaduji že jd eo nějaké neziskové organizace jako např. Člověk v tísni apod. Zkuste se obrátit na tyto organizace.
(Ing. Jiří Veselý – SÚJB)

SÚJB placen ČEZem?

Je SÚJB placen ČEZem? (Anon. – 7.4.2011)


SÚJB, tedy Státní úřad pro jadernou bezpečnost, je ústředním orgánem státní správy ve smyslu zákona č.2/1969 Sb.
(úplné znění z. č. 122/1997 Sb. – §2). V jeho čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR. Jakákoli forma závislosti na ČEZ je tedy z logiky věci vyloučena.
(Administrátor)

Graf z xkcd

Dobry den, da se obrazek davek radiace na adrese http://xkcd.com/radiation povazovat za zhruba odpovidajici realite? Docela dobre by se podle nej porovnavaly zpravy z novin. Dekuji.
(Karel – 31.3.2011)


Ano, obrázek odpovídá realitě a lze jej doporučit jako podklad pro porovnání dávek v různých situacích. Jiný materiál vhodný pro srovnání najdete na webové stránce SÚJB na adrese http://www.sujb.cz/?c_id=1084.
(Ing. I. Fojtikova – SÚRO)

Radiace v historii Země

Dotaz, kdy v historické éře byla země vystavena nejvyššímu ozáření?
(Anon. – ČRo Radiožurnál 30.3.2011)


Otázka je velmi široká, záleží zda myslíte Zemi jako celek, nebo vybraná místa. Povrch Země byl nejvíce ozařován v raných dobách po vzniku, tehdy byly podstatně vyšší koncentrace izotopů uranu, thoria a jejich produktů, dále v době kdy nebyla dostatečně hustá atmosféra zde bylo navíc podstatně vyšší kosmické záření (atmosféra slouží jako stínění o tlouštce cca 10 m vody). Co se týče člověkem způsobené kontaminace atmosféry/ povrchu Země „umělou radioaktivitou“, ta byla nejvyšší při jaderných pokusem v atmosféře začátkem šedesátých let a přibližně stejně velká po nehodě JE Černobyl.
(Ing. Jiří Hůlka – SÚRO)

Dekontaminace Hirošimy a Nagasaki

Dobrý den,
Hirošima i Nagasaki jsou dnes moderní města. Co, stručně, obnášela jejich dekontaminace a oživení a jak dlouho to trvalo. K dotazu mne vede tvrzení zpravodajství ČT o tom, že se mnoho obyvatel z evakuované zóny již smiřuje s tím, že se tam do smrti nepodívají a srovnání s tvrzením „expertů“, že obdoba „jaderné zimy“ způsobené hořícími vrty v Kuvajtu potrvá minimálně měsíce – kouř se ve skutečnosti rozptýlil během asi dvou týdnů. Děkuji.
P.S. k jednomu z dotazů: cestovatelům do Jp bych i v létě doporučil vyhnout se oblasti po tsunami a pro oblasti zasažené zemětřesením zjistit si informace o stavu a vhodnosti cesty.

Dobrý den, ještě doplnění k mé otázce. Já jsem si vědom zcela rozdílného charakteru zamoření v Hirošimě i Nagasaki a jejich oživení mne zajímá spíš s ohledem na démonizaci radiace. Má poznámka k cestování narážela na to, že „povodňová“ turistika nebude asi vítána nikde. S ohledem na souvislosti nechávám na vaší úvaze vhodnost zveřejnění této otázky.
Mimochodem pro zpestření, v týdnu proběhla v ČR reportáž z Zwettendorfu, zakončená prohlášením správce a průvodce, že se značná část Rakušáků domnívá, že elektřina vzniká v zásuvce a proto že není třeba stavět drahé a nebezpečné elektrárny.
(Lojza – 3.4.2011)


Nemáme žádné informace o dekontaminaci a oživení Hirošimy a Nagasaki, osidlování pravděpodobně probíhalo živelně.

Bohužel, ve vědecké literatuře neexistují prameny o oživování Hirošimy a Nagasaki. Osidlování pravděpodobně probíhalo živelně; nejsou ani žádné informace a časovém průběhu spadu. Naprosto dominantní byly dávky z výbuchu jaderné bomby.
(Ing. Irena Malátová – SÚRO)

Následky
RNDr. V. Wagner, CSc.

esej na téma mediálního obrazu fukušimské nehody vyšla v časopise Vesmír (2011/11).
Dokumenty
k nehodě na JE Fukušima - červen 2011 (anglicky)

Oficiální vyjádření k následkům zemětřesení a vlně tsunami japonského úřadu pro jadernou bezpečnost (JNES) a japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) (4. dubna 2011) - anglicky

Oficiální stanovisko japonské agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) k preventivním opatřením po nehodě na JE Fukushima Dai-ichi a Dai-ni (4. dubna 2011) - anglicky

Tento portál je společnou aktivitou SÚJB a CV Řež